การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
51 นางสาวสิราวรรณ ชูทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระบี่
52 นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
53 นายปิยพงศ์ ตุลาธร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระบี่
54 นางสมร มาสุข เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นครศรีธรรมราช
55 นางสาวสุพัตรา ทาตะภิรมย์ นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก นครศรีธรรมราช
56 นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นครศรีธรรมราช
57 นายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉะเชิงเทรา
58 นายสมศักดิ์ แก้วเกลี้ยง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พัทลุง
59 นางเพียงพิศ ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ พัทลุง
60 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปราจีนบุรี
61 นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข ปราจีนบุรี
62 นายพิทยา ลิ้มนุกูลเจริญ นักวิชาการอุตสาหกรรม
พนักงานราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี
63 นายสมชาย บุญส่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปราจีนบุรี
64 นางสาวสุพรรณนีย์ ทับทรวง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการปกครอง ปราจีนบุรี
65 นางสาวธันย์ปภาดา ทองสุข นักวิชาการคลังชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง ปราจีนบุรี
66 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีสัตยานุกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กระทรวงคมนาคม ปราจีนบุรี
67 นายสุธีระ ฤกษ์วัลย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี
68 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการพัฒนาชุมชน นราธิวาส
69 นายวิโรตนม์ หนูดาษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตราด
70 นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชลบุรี
71 นางจันทณา วังคะออม นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชลบุรี
72 นางวรรณภา แก้วพรหมวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการจัดหางาน ชลบุรี
73 นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยะลา
74 นางราตรี เสนาใจ เจ้าพนักงานขนส่ง
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
กรมการขนส่งทางบก ชลบุรี
75 นางสาวศิริมา เยาว์เหมือน เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการปกครอง พัทลุง
76 นางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน พัทลุง
77 นางสาวแวนุรฮายาตี อิสาเฮาะ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยะลา
78 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ชลบุรี
79 นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน ชลบุรี
80 นายบุญลือ คงสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการเกษตร ชลบุรี
81 นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน ปัตตานี
82 นายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นราธิวาส
83 นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นราธิวาส
84 นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง นราธิวาส
85 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงอุตสาหกรรม กระบี่
86 นายทนง พงษ์ธีระวัฒน์ นิติกร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยะลา
87 นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สระแก้ว
88 นางสาวขนิษฐา วงศ์สวัสดิ์ นักวิชาการที่ดิน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมที่ดิน ระนอง
89 นางสาวศอาอิฐ โนนพยอม นักวิชาการอุตสาหกรรม
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม สระแก้ว
90 นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง ยะลา
91 นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร
92 นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร
93 นางสาวโสมสิริ ไกรขาว ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ลูกจ้างเหมาบริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชุมพร
94 นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชุมพร
95 นางสาวอรอนงค์ เขียวเล็ก นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ชุมพร
96 นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดชุมพร
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชุมพร
97 นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์จีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลูกจ้างเหมาบริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชุมพร
98 นายณัฐพงศ์ รักษ์ดีช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชลบุรี
99 นายวิทยา ศรีมาลา นายช่างไฟฟ้า
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กรมประชาสัมพันธ์ ชุมพร
100 นางจตุพร วงศ์ณรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา