การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
101 นายวิชิต ชูแนม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมพร
102 นายบำรุง ชูเวทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง
103 นางพิมพา ร่มเย็น นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุมพร
104 นายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดตรัง
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย ตรัง
105 นางสาววิไลวรรณ สีนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรัง
106 นายวีรพัฒน์ บุณฑริก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมโยธาธิการและผังเมือง นราธิวาส
107 นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดตรัง
อำนวยการ--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรัง
108 นางสาวอุรารัตน์ ยุทธไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรัง
109 นางศุภกรณ์ พูลดุสิต นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยะลา
110 นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน ยะลา
111 นายบัณลือเดช ทองนุ้ย นักวิเคราะห์นโบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา
112 นายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สงขลา
113 นายวิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
บริหาร--ระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข นราธิวาส
114 นางสาวศิริพร คงกะโชติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สงขลา
115 นางศุภา ศรีสมัย นักวิเคราะห์นโบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงขลา
116 นางสาวศุลีพร แก้วสองเมือง นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก สงขลา
117 นางสาวเบญจวรรณ ดำน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานประกันสังคม สตูล
118 นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม นักวิเคราะห์นโบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงขลา
119 นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ หัวหน้าสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน สตูล
120 นายกัสมัน ยะมาแล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการเกษตร ยะลา
121 นายบันดาล สถิรชวาล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน สตูล
122 นางสาวกชพรรณ แซ่จู เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการปกครอง สตูล
123 นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัด
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมการขนส่งทางบก สตูล
124 นางนูรไอนี สูเด็น สถิติจังหวัดสตูล
บริหาร--ระดับต้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สตูล
125 นางเฉลิมศรี แก้วศรี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สตูล
126 นางสาวดรัณพร หยงสตาร์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สตูล
127 นางสาวสุภาพร ทองลพ นักวิชาการอุตสาหกรรม
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชลบุรี
128 นายเกษม ไปรฮูยัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สตูล
129 นายประจักร ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมส่งเสริมการเกษตร สระแก้ว
130 นางสาวชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์ นิติกร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สระแก้ว
131 นายวิริยะ จินวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน สุราษฎร์ธานี
132 นางสาวกชกร ละครศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยอง
133 นางสาวศิริพร สารลึก ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานจ้างตามภารกิจฯ ช่วยราชการสำนักงานจังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยอง
134 นายธีทัต ปรีชาญานพานิช นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยอง
135 นายยมนา เนตรคำ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระยอง
136 นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยอง
137 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยอง
138 นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดระยอง
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงพลังงาน ระยอง
139 นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จันทบุรี
140 นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดตรัง
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมการขนส่งทางบก ตรัง
141 นายวงศธร ทุมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จันทบุรี
142 นางสาวฉัตรกาญจน์ กิตยวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติ
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จันทบุรี
143 นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดกระบี่
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระบี่
144 นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระบี่
145 นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงพลังงาน กระบี่
146 นางศิริพร สุขยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระบี่
147 นางสาวภิญญาพัชญ์ แน่แท้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร จันทบุรี
148 นางสาววิไลวรรณ สีนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรัง
149 นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง ฉะเชิงเทรา
150 นางอนงค์น้อย หนูเจริญ นักวิชาการคลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมบัญชีกลาง จันทบุรี