การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือ)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
1 นายปิยศักดิ์ เกิดสุข นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 นายชรัญญา หยองเอ่น นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สกลนคร
3 นายพาดอน ปุเรชะตัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร สกลนคร
4 สิบตรี เชาวลิต ขามชู นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมที่ดิน ร้อยเอ็ด
5 นางฐานิต์ษา สลางสิงห์ นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการขนส่งทางบก สกลนคร
6 นายกฤษฏา โสมนัส เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการปกครอง ร้อยเอ็ด
7 นายกฤต อรรคศรีวร นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอ็ด
8 นางสาวมธุริน ศิริทัพ ผู้อำนวยการ
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมประชาสัมพันธ์ อำนาจเจริญ
9 นายธีรพจน์ พลเมือง เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการปกครอง อำนาจเจริญ
10 นายชำนาญ สมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน ร้อยเอ็ด
11 นายพุฒิพัฒน์ หงส์จุมพลธนา พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอ็ด
12 นางรัตนา ขานทะราชา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร้อยเอ็ด
13 นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สกลนคร
14 นางสาวสมพร จันทร์นนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย กาฬสินธุ์
15 นายชยสาร โทณานนท์ สถิติจังหวัดสกลนคร
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สกลนคร
16 นางสาวเกษมณีย์ นาจาน นักวิชาการคลัง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมบัญชีกลาง อำนาจเจริญ
17 นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอนแก่น
18 นางสาวสุวรรณี เพียเอีย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอนแก่น
19 นางสาวราชฎา เสรีรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู
20 นางนุชดา ทองสา เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอนแก่น
21 นางขวัญใจ ใจกล้า พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนองบัวลำภู
22 นางสุกานดา กวีวุฒิพันธ์ุ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยภูมิ
23 นางสาวณปภัช ณัจยาวิภัช พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชัยภูมิ
24 นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน หนองบัวลำภู
25 นางสาวกตพร สองเมืองสุข จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมการจัดหางาน หนองบัวลำภู
26 นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หนองบัวลำภู
27 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน ชัยภูมิ
28 นางเกตมณี มิตตัสสา นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอนแก่น
29 นางปราณี พิทักษ์เทพสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กรมที่ดิน ขอนแก่น
30 นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สุรินทร์
31 นายครรชิต ชิงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยโสธร
32 นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยโสธร
33 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง สกลนคร
34 นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ยโสธร
35 นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงอุตสาหกรรม ยโสธร
36 นางเพลินจิตร ทาระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยโสธร
37 นายบัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข ยโสธร
38 นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงการคลัง ยโสธร
39 นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยโสธร
40 นายสนั่น จำปา นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการขนส่งทางบก ยโสธร
41 นายอรุณ กุบแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมราชทัณฑ์ ยโสธร
42 นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน ขอนแก่น
43 นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
อำนวยการ--ระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข ขอนแก่น
44 นางสายฝน อัมราโสภานนท์ นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก ขอนแก่น
45 นายพงศ์ศักดิ์ พิมโคตร นิติกร
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศรีสะเกษ
46 นางสาวอรัญญา ทิพพ์รอด นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศรีสะเกษ
47 นายวีระวุธ เพ็งชัย นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศรีสะเกษ
48 นางรัชนี แสงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน ศรีสะเกษ
49 นายภานุวัฒน์ จันทวี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กรมการพัฒนาชุมชน ศรีสะเกษ
50 นายชญศักดิ์ บุญกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศรีสะเกษ