การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
(ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือ)

✲ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

✲ ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง กรม จังหวัด
51 นายสุวพัฒน์ ชุมชน เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการปกครอง ศรีสะเกษ
52 นายสุรยุทธ์ ชุมศรี นักวิชาการที่ดิน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมที่ดิน กาฬสินธุ์
53 นายธนกรณ์พล การุณ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กรมราชทัณฑ์ สกลนคร
54 นายจีระศักดิ์ ศรีเพชร นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพาณิชย์ ขอนแก่น
55 นายจักรสันต์ เลยหยุด นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข ขอนแก่น
56 นายเชวงศักดิ์ คำตา นักวิเคราห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอนแก่น
57 นางอุตสา จิตกระเสริม นักวิชาการพาณิชย์
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพาณิชย์ ร้อยเอ็ด
58 นางนวลใย แก้วนิล เจ้าพนักงานปกครอง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการปกครอง ศรีสะเกษ
59 นายรัฐพล ศรีบุญคำ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน
กรมที่ดิน หนองบัวลำภู
60 นางสาวพิศลยาลักษณ์ ศรีคงอยู่ นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บุรีรัมย์
61 นายเกรียงศักดิ์ ชูกลิ่น นิติกร
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สกลนคร
62 นายสุชาติ มาลี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมปศุสัตว์ หนองบัวลำภู
63 นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ นักวิชาการสถิติ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เลย
64 นายอนิวรรตน์ บุตรวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการเกษตร เลย
65 นายพิมล พูนสง่า เจ้าพนักงานที่ดิน
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน เลย
66 นายบรรพต แถวบุญตา พนักงานทรัพยากรบุคล
พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เลย
67 นางพรรณพิศ มิ่งขวัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลย
68 นางสาวสุรัตติยา ภูอุภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ร้อยเอ็ด
69 นางสาวทิพวัลย์ ทันหา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน เลย
70 นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน ชัยภูมิ
71 นายวัชระ โคตรสุโน นิติกร ปฏิบัติการ
วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ
กรมการปกครอง เลย
72 จ่าเอกโชติวงศ์ ทะมาดี นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการขนส่งทางบก ชัยภูมิ
73 นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมปศุสัตว์ ชัยภูมิ
74 นางนารถฤดี วัฒนสุข นักวิชาการเงินเเละบัญชี
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชัยภูมิ
75 นายประสงค์ งวดชัย นักวิชาการฝึกอบรมและวิชาชีพ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมราชทัณฑ์ ชัยภูมิ
76 นายสำรวย เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมการปกครอง หนองบัวลำภู
77 นายวัชรินทร์ สมมิตร นักวิชาการขนส่ง
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมการขนส่งทางบก นครพนม
78 นายประมวล เหล่าสมบัติทวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข ชัยภูมิ
79 นางอรทัย กระจายศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมการจัดหางาน สุรินทร์
80 นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์
อำนวยการ--ระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สุรินทร์
81 นายวุฒิพงษ์ ธรรมราชรักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
อำนวยการ--ระดับสูง
กรมที่ดิน สุรินทร์
82 นางวัฒนา ขอสินกลาง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สุรินทร์
83 นายประเสิรฐ อาจสุนทร นายช่างโยธาอาวุโส
ทั่วไป--ระดับอาวุโส
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สุรินทร์
84 นายสังวาล ผดาวัลย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สุรินทร์
85 นายอำนวย เปรมกิจพรพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอรัตนบุรี
อำนวยการ--ระดับต้น
กรมราชทัณฑ์ สุรินทร์
86 นางสุนันท์ ศรีสอาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กรมประมง สุรินทร์
87 ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมประชาสัมพันธ์ สุรินทร์
88 นางสาวณัฐกฤตา จันทร์กฤษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สุรินทร์
89 นายจักราชัย นามงาม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สุรินทร์
90 นายนำโชค สอนวงษา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมคุมประพฤติ สุรินทร์
91 นายเผด็ด สุวรรณกิจ นิติกรชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมบังคับคดี สุรินทร์
92 นายคมส์ศรณ์ พรหมประภัศศร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนองบัวลำภู
93 นางสาวพงษ์ทิพย์ พึ่งแรงตน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน
กระทรวงพลังงาน สุรินทร์
94 นายธีระ กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กรมปศุสัตว์ สุรินทร์
95 นายพนัส จันทร์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุดรธานี
96 นายอภิชาติ โสรีกุล นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง สุรินทร์
97 นางสาวกฤตยา สถิตย์สุข นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม สุรินทร์
98 นางวราภรณ์ จันทรสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สุรินทร์
99 นางวีนัส คำศรีเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการ--ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อุดรธานี
100 นายสงวน สุธรรม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สุรินทร์