รายชื่อผู้ลงทะเบียนสัมมนา เรื่อง"เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล" (ประจำปี พ.ศ. 2562)

❖ กรณีต้องการ แก้ไขมูล ❱ คลิกที่นี่

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนแยกรายห้องได้ โดยคลิกที่แท็บรายชื่อห้องด้านบน

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 445

# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่งและระดับ กรม/หน่วยงาน ห้องสัมมนา (ภาคบ่าย)
1 นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
2 นางสาวกิ่งกมล แน่นวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
3 นางสาวสุภาวดี ภูพันนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
4 นายพงศ์ธร รินฟอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักนายกรัฐมนตรี ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
5 นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมป่าไม้ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
6 นางสาวจินดา พิทยาโรจนกุล
นักทรัยพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
7 นางสาวศกุนตลา เชิญชม
นักทรัยพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
8 นางสาวภาวดี จันทร์วิไลรัตน์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
9 นางสาวนางสาวอภิญญา ศรีขาว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมทางหลวงชนบท ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
10 นางสาวนงลักษณ์ ทองบ้านเกาะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
11 นางอนงค์ เพ็ญภู่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
12 นางสาวจิรพรรณ นามวิชัย
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน กรมการค้าต่างประเทศ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
13 นางสาวปรวดี กาลวิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
14 นางสาวยุทธิภา แย้มรุ่ง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
15 นางสาวสิตานุช ภู่สิทธิกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
16 นางกรุรา ทศพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
17 นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมศุลกากร ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
18 นายพรรธน์ วีระพละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
19 นางสาวอุทัยกร กิ่งแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
20 นายภานุวิชญ์ เลิศนันทวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
21 นายธีระพงษ์ ศรีธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมธนารักษ์ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
22 นางสาวปิยนันท์ สุขเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมธนารักษ์ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
23 นางสาววริศรา สุวัฒนาวินิจ
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
24 นายหลักทรัพย์ อภิรักษ์วนาลี
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
25 นางสาวกมลา พิมพ์นวลศรี
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
26 นายสุทัศน์ ศรีประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
27 นายดนพล สำราญพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
28 นายสุทธิชัย บุริมจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
29 นางสาวณธกร วิเศษศิริกานต์กุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมธุรกิจพลังงาน ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
30 นางสาวจุฑารัตน์ อาชีวะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
31 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
32 นางสาววันฤดี สุขสงวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
33 นายสุขสันต์ ไตรยะสาคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
34 นายวันเฉลิม จาติเสถียร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
35 นางสาวอัฎฐพร รามแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
36 นายศุภเดช คงเจริญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
37 นายถิรายุ ไกรว่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
38 นางสาวกรเอก กาญจนาโภคิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
39 นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
40 นางสาวณัฐกานต์ ตรีเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
41 นายวิทยา เดชคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมควบคุมโรค ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
42 นางสาววนัสกา แก้วประจำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
43 นายชมรักษ์ ชัยสนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
44 นางสาวกันยารัตน์ สมุทธารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมหม่อนไหม ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
45 นางสาวสมศรี ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมหม่อนไหม ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
46 นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
47 นางอารีย์ คชฤทธิ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
48 นางสันธนี ไพรัตนากร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
49 นางสาวอมรรัตน์ เด่นประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
50 นายพิพัฒน์ โชติช่วง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
51 นายเอกพงษ์ ช่วงไชย
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ กรมการท่องเที่ยว ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
52 นางสาวณัฏฐา น้อยเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
53 นางสาวสุดา นารี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
54 ว่าที่ร้อยตรีสวภณ อาวรณ์
ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
55 นางสาวปาวินีย์ อินทะกนก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
56 ว่าที่ร้อยตรีสวภณ อาวรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
57 นายพรพรหม วัฒนวาณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
58 นายวีระชัย จันลุน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
59 นายพรศักดิ์ ประสาธน์กิตติคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
60 นางสาวนิศานาถ เครือนาคพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
61 นางสาวจริยา หวันยุโสบ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
62 นางสาวยุพา ลิ้มสวัสดิ์
นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
63 นางชิดชนก ฆังคะจิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
64 นางมะลิวัลย์ จันทรา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมการข้าว ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
65 นายวันชัย ทองชาติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการข้าว ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
66 นางสาวอธิตญา รอดทองแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
67 นางสาวสุดาภรณ์ แต้เจริญผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
68 นางสาวจุรีพร เสือเดช
นักวิชเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
69 นางสาวพรพิมล สุดเสือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
70 นางสาวพรพิมล สุดเสือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
71 นายพรพเนตร โมะเมน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมที่ดิน ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
72 นางวิลาวัลย์ คันโททอง
นักทรัพยากรบุคคชำนาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
73 นางวิมลรัตน์ มงคลเนาวรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
74 นางสาวชนัญชิดา นาคปลัด
นักทรัพยากรบุคคชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
75 นางรชตวรรณ ลองโทรป
นักทรัพยากรบุคคปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
76 นางสาวอรณิชา เสตะคุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
77 นางสาวไพรินทร์ ดุราศวิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
78 นายสุทธิโชค คณโฑเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
79 นางสาวไพรินทร์ ดุราศวิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
80 นายวีรวัฒน์ เตจ๊ะ
ปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
81 นางสาวจิตติมา อาทรธำรงค์
นักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
82 นางภัทธิราพร ชนะหาญ
นักทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
83 นางวราภรณ์ อินทร์ทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
84 นางดวงดอม กำเนิดทรัพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
85 นางสาวนราวัลย์ คำพวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม > สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
86 นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
87 นางสาวจารุณี ทองประดู่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมที่ดิน ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
88 นายเมธี รุจสกนธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
89 นายธนพนธ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
90 นางสุวิชา บุญช่วยรอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
91 นางสาวมาลัยพร อุ่นใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
92 นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
93 นางสาวสโรชา สุริวงค์
นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
94 นางสาวพัชรากร พันทองหลาง
นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
95 นางสาวนงนภัส พัชรภาคย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
96 นางสาวสิรีธร ปานอุทัย
เจัาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
97 นางสาวฐิติยา จีระบุตร
เจัาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
98 นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
99 นางสาวสุรีรัตน์ บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมทางหลวง ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
100 นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย
รองอธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
101 นางรุจิรา สุนทรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
102 นางธมนวรรณ วันทานุ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
103 นางพุทธรักษา​ แดงรัตน์​
นักทรัพยากร​บุคคล​ชำนา​ญ​การ​พิเศษ​ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
104 นางณิชา สุขศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
105 นายขจรศาสตร์ เจียมจันทร์คุปต์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
106 นางสาววิไลวรรณ โสภาคะยัง
ปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
107 นางสุพร แสงเจือ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กรมทางหลวง ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
108 นางอุทัยรัตน์ พัฒนประเสริฐกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมทางหลวง ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
109 นางสาวนวพร ทิพย์ทัศน์
นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
110 นางสาวศศิธร แสงสินฉาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
111 นางสาวเบญจพร ลัทธิเดช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร ห้องที่ 1 วิชา "เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital"
112 นายคมสันต์ ประทีปพรศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
113 สิบเอกมหัสวี บุรีรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
114 นางสาวขวัญชนก ศรีคำนวล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
115 นายสุธิชัย ขวัญทอง
นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
116 นายสหวิช วงศ์มงคลศิริ
นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
117 นางสาวสายพิณ อรุณประภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"
118 นางสาวพรพิมล มีโสภา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ห้องที่ 2 วิชา "ภาษาจีนพื้นฐาน"
119 นายรอม อรุณวิสุทธิ์
เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ห้องที่ 4 วิชา "การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล"
120 นางนิรัชรา เบญจนิรัติศัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ สำนักนายกรัฐมนตรี ห้องที่ 3 วิชา "กฏหมายมหาชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ"