การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
(วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562)


✲ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.30 น.

✲ ณ ห้อง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการสัมมนา


# กรม/หน่วยงาน คนที่ 1 คนที่ 2
1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมเกียรติ เนตรบูรณะ
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวสุดารัตน์ อนันทเสก
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
2 กระทรวงการต่างประเทศ นายภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)

()
3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อำนวยการ--ระดับสูง)
นางณัฐพร ดาวแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
4 กรมประชาสัมพันธ์ นางวนิดา ชัยประภา
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวสุรางค์ศรี เอมดี
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
5 กรมประมง นางสาววิยรัตน์ จุฬจัมบก
นะกทรัพยากรยุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวรุ่งอรุณ ครองบุญ
นักทรัพยากรยุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
6 กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวขนิษฐา พลบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
7 สำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ เสือทอง
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวกมลวรรณ สังข์มะนะ
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
8 สำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวชนัทนันท์ ปึกขาว
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)

()
9 กรมควบคุมมลพิษ นางสาวลัคนา จุลแสง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางพรทิพย์ เสมาน้อย
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
10 กรมทางหลวง นายบุญเกื้อ มาเสนาะ
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวณัฐนันท์ สุทวีปราโมชานนท์
นักทรัพยากรบุุคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
11 กรมสรรพสามิต นางสาวปาณิสรา เกษรบัว
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวกนกวรรณ กิ้มจ้อง
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
12 กรมสรรพากร นางชนิดา กิตติพุทธพิมพ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวจารุนันท์ ชงเชื้อ
เจ้าพนักงานสรรพากร (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
13 กรมสรรพากร นางชนิดา กิตติพุทธพิมพ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวจารุนันท์ ชงเชื้อ
เจ้าพนักงานสรรพากร (ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน)
14 กรมบัญชีกลาง นางสาวพิชญางค์ พิศาลายน
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวทองคำ เทียมเทศแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
15 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวนิภาพร อ่อนแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นายกษิดิส ศักดิ์ไชยกุล
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
16 กรมการขนส่งทางบก นางสาวหทัยธร เกษตรวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อำนวยการ--ระดับสูง)
นางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
17 สำนักงบประมาณ นางสาวมาริสา ชนะรัชชรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นายเฉลิมพงษ์ ขวดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
18 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวีระบูลย์ ทรงทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางกรรณิการ์ นพรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
19 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางอัจฉรา หลิมวานิช
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวกิ่งดาว สาระอาสิงห์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
20 กระทรวงพลังงาน นางสุทธิพร เชื่อมสุข
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวสุดารัตน์ ใจกล้า
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
21 กรมชลประทาน นางเสาวคนธ์ สุขแสวง
นักวิชาการเงินและบัญชี (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาววรกัญญา ใจเอื้อ
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
22 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางอัจฉรา หลิมวานิช
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)

()
23 กรมสรรพากร นางสาวธัชนนท์ สาระธรรม
เจ้าพนักงานสรรพากร (ทั่วไป--ระดับชำนาญงาน)

()