การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
(วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562)


✲ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.30 น.

✲ ณ ห้อง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการสัมมนา


# กรม/หน่วยงาน คนที่ 1 คนที่ 2
1 กรมการแพทย์ นางสาวกัลยารัตน์ สาริกานนท์
นัทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวแก้วฤทัย แก้วชัยเทียม
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
2 กระทรวงสาธารณสุข จ่าเอกพรชัย ปอสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นายเจริญ เบ้านาวา
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาววรรณศิริ ศิริเมือง
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
4 กรมที่ดิน นางสาวกัลญา ทวีโชค
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวพัณศ์ณิตา พรพิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ (ทั่วไป--ระดับปฏิบัติงาน)
5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกฤตานน สุวรรณโชติ
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวภัททิยา จิตพจน์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
6 กรมคุมประพฤติ นายเกียรติภูมิ จารุเสน
ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการ--ระดับต้น)
นางสาววนิดา ทิศอุ่น
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
7 กระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นายกฤษตฤณ เก้าเอี้ยน
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
8 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายนิสสรณ์ นิลคำวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวเปมิกา หังสวนัส
นักจัดการงานทั่วไป (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
9 กระทรวงพาณิชย์ นายนิลรัตน์ ตันสกุล
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (อำนวยการ--ระดับสูง)
นางดารัตน์ ล่องพานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
10 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางสาวกานดา อนันตกูล
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวตุลยา วงศ์สุภา
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
11 กรมราชทัณฑ์ นางสาวกฤติยา ชัยฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นายเดโช ทิมธรรม
นักทัณฑวิทยา ปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
12 กรมการจัดหางาน นางวารี วสุนธราภิวัฒก์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวมีนา สืบสาย
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
13 กระทรวงวัฒนธรรม นางทัศนีย์ แสงศักดิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวอุทุมพร วิริยะบำเพ็ญกุล
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
14 กระทรวงศึกษาธิการ นางทิพย์ทิวา วุฒิวัย
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวศิริพร พึ่งนิล
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
15 กรมอนามัย นางสาววาสนา สงวนหมู่
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
นางสาวประภาภัส อัมรี
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
16 กรมการปกครอง นางสาวโชติกา หนูภักดี
เจ้าพนักงานปกครอง (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นายทวีศักดิ์ ชาวไชย
เจ้าพนักงานปกครอง (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
17 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวเบญจวรรณ ปิตินทรางกูร
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะ
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
18 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวจุไรลักษณ์ จันทสีหราช
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)

()
19 สำนักงานประกันสังคม นางนันทพันธ์ ยวนใจ
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
นางสาวพัทธ์ธิดา วัตตธรรม
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
20 กรมการปกครอง นายภัทรนนท์ เชยจิตร
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)
นายเสรี กัณฑ์โรจน์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)
21 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวนวลประกาย เลิศกิรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)

()
22 กระทรวงมหาดไทย นางสาวอโรชา นันทมนตรี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. (อำนวยการ--ระดับสูง)
นายประวิตร พานชูวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารค่าตอบแทน กจ.สป. (วิชาการ--ระดับชำนาญการพิเศษ)
23 กระทรวงสาธารณสุข นางสาวปัทมาภรณ์ กุสุมภ์
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับชำนาญการ)

()
24 กระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพนิดา วิเชียรสาร
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ--ระดับปฏิบัติการ)

()