รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ"

✱ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)


จำนวนผู้ลงทะเบียน 79 คน


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ประเภทสายงาน และระดับ หน่วยงานต้นสังกัด หลักสูตร
1 นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
2 นางนัดดา วิรัติสกุล นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
3 นางสาวฐนิกา ทับประทุม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
4 นางสาวอรณดี ธีระวตากูร นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
5 นางปิยวรรณ โมรา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
6 นางสาวพรทิพย์ จันทร์หอมกุล พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมการแพทย์ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
7 นางพาพร วิมุกตะลพ พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมการแพทย์ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
8 นางอุรุยา รอดมาลี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
9 นางสาวดาววิภา ลี้กำจร นักวิชาการพาณิชย์ วิชาการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
10 นางสุภาวดี เหมือนใจ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
11 นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
12 นางสาวภิญยาพัชญ์ วรัชญานันท์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
13 นางอัญชนา อ่อนละออ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
14 นางสาวสุรางค์พิมล ตันติสุขารมย์ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
15 นางสุรัญญา วรรลยางกูร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
16 นางสาวณัฐพร ปานแดง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
17 นายยงศักดิ์ ใหญ่จริง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
18 นางมยุรี ราชสีห์วรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
19 นางวรินทร บัวแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
20 นางศศิวันต์ ศุภนิเวศพ์ นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
21 นายมาโนช รอดสม ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) อำนวยการ › ระดับต้น กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
22 นางเกษณี วงศ์สุฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมอนามัย หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
23 นางบุญชู มากบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
24 นางสาวรัชนี วิชชุลดา นักบัญชี วิชาการ › ระดับเชี่ยวชาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
25 นางสาวพันธ์ทิพย์ สาริกบุตร นักตรวจสอบภาษี วิชาการ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
26 นายวงศกร เจียมเผ่า อื่น ๆ วิชาการ › ระดับชำนาญการ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562), หลักสูตรที่ 1 "เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า" (รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562)
27 นางศิวพร ภมรประวัติ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับเชี่ยวชาญ กรมชลประทาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
28 นางสาวชูชื่น บุญยิ่งยงสถิตย์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
29 นางสาวสุชาดา จันทร์น้อย นักตรวจสอบภาษี วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
30 นางศุภวรรณ ไพรไพศาลกิจ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
31 นางวิภาภรณ์ แป้นประหยัด เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน หน่วยงานอื่น ๆ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
32 นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ หน่วยงานอื่น ๆ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
33 นางชไมพร เนียรมงคล เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
34 นางพิกุล ชุ่มชาติ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน หน่วยงานอื่น ๆ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
35 นายสามารถ เพิ่มตระกูล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) อำนวยการ › ระดับต้น กรมทางหลวงชนบท หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
36 นางนพมาศ สุวรรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
37 นางสาวจิตติ โตวิวัฒน์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
38 นางธนวรรณ วงศ์วนวรวิทย์ อื่น ๆ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน --โปรดระบุหน่วยงาน-- หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
39 นางอุบล สมานเชื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
40 นางสาวยุวดี ศรีนพคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
41 นางอารี จองพินิจสถิต เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมทางหลวง หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
42 นายพรชัย ควรประเสริฐ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ) อำนวยการ › ระดับสูง กรมธนารักษ์ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
43 นางสาวสวพรรณ ทรัพย์ประดิษฐ นักวิชาการศุลกากร ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
44 นางสาววรนุช โพดาพล นักวิชาการสรรพากร วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
45 นางสาววิภาวัณย์ ว่องวีรชัยเดชา นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
46 นายสัญญา บันลือธัญลักษณ์ นักวิชาการศุลกากร ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
47 นางสารี แก้วนนท์ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
48 นางนิธิยาภักค์ รฐาธนัยวรินทร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมศิลปากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
49 นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
50 นางภัสสร โล่ห์จินดา นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
51 นางสาววราภรณ์ เฉลิมลอย นักวิชาการศุลกากร วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
52 นางสาวทาริกา ศิริสุทธานันท์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
53 นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
54 นางไขแสง วิภาโตทัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
55 นางกุสุุมา จันทรา นักวิชาการศุลกากร วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
56 นางสาวเพียรใจ ใกล้ชิด นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
57 นายมนตรี นามมงคล นายแพทย์ อำนวยการ › ระดับสูง กรมสุขภาพจิต หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
58 นายสมบัติ ขุนศรี นายช่างเครื่องกล ทั่วไป › ระดับอาวุโส กรมชลประทาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
59 นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการ อำนวยการ › ระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
60 นางอมรรัตน์ ดุษฎีพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ หน่วยงานอื่น ๆ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
61 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) อำนวยการ › ระดับต้น กรมชลประทาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
62 นางกัญจนา สว่างสุนทรเวศย์ เจ้าพนักงานสถิติ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
63 นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ อื่น ๆ อำนวยการ › ระดับสูง กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
64 นางสาวปุณิกา เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงาน วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมการจัดหางาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
65 นางวรรธนี จิตรมั่น เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน หน่วยงานอื่น ๆ หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
66 นายพัชรพงษ์ ควรปรียาวัฒน์ นักวิชาการศุลกากร วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
67 นางสาวมณฑา เด็ดแก้ว นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
68 นางสาวหทัยรัตน์ ชัยปรีชาพล นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
69 นางอุดมลักษณ์ รัตนอำพล นักวิชาการทรัพยากรธรณี วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
70 นางจันทรรัคน์ พิณสัมพันธ์ นักวิชาการทรัพยากรธรณี วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
71 นางสาวนิ่มนวล ศงสนันทน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
72 นางจิวสา สนทราพรพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
73 นายประสิทธิ์ ศิริบูชา นักวิชาการศุลกากร วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
74 นายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) อำนวยการ › ระดับต้น กรมชลประทาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
75 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) อำนวยการ › ระดับต้น กรมชลประทาน หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
76 นางกิตติพร มะนอ อื่น ๆ อำนวยการ › ระดับต้น สำนักงานประกันสังคม หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
77 นางเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
78 นางอัมพวัน กอนดี อื่น ๆ อำนวยการ › ระดับต้น สำนักงานประกันสังคม หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)
79 นางศิริพร สิทธิชอบธรรม นักวิชาการศุลกากร วิชาการ กรมศุลกากร หลักสูตรที่ 3 "อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ" (รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562)