รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา"

✱ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)


จำนวนผู้ลงทะเบียน 73 คน


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ประเภทสายงาน และระดับ หน่วยงานต้นสังกัด หลักสูตร
1 นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส นักสังคมสงเคราะห์ วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
2 นายสมยศ เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
3 นายพรชัย พุ่มคง นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
4 นายอดิศร จันทน์มุข นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
5 นางนัยนา สาสุข เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับอาวุโส กรมโยธาธิการและผังเมือง หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
6 นางสาววิสสุตา ริ้งธงชัย นิติกร วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
7 นายฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ) อำนวยการ › ระดับสูง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
8 นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
9 นางสาวมาริษา ลีภัทรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
10 นางสาวกัลยา สงรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
11 นายอภิวัฒน์ วัฒนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
12 นายเติมวงษ์ จันทร์ชุ่ม นิติกร วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กระทรวงการคลัง หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
13 นางสุทิศา วิเศษ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
14 นางสาวจันทรา เหลืองธาดา นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
15 นางสาวจิตตภรณ์ วิไลจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
16 นางนงเยาว์ วงศ์ธิ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
17 นางสาวหทัยรัตน์ ชัยปรีชาพล นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
18 นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ › ระดับเชี่ยวชาญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
19 นางสาวจารุณี คงเจริญ นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
20 นางสาวสาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
21 นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
22 นางกัณฑรีย์ เกิดใหรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
23 นางสาวอุษา บานเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
24 นางทัศนีย์ พงษ์ภู่ นักวิชาการแรงงาน วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมการจัดหางาน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
25 นางสาวอัญชนา พงษ์หิรัญเจริญ นักวิชาการสถิติ วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
26 นางจิตราภรณ์ ชิโนดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
27 นางสาววิกานดา ตั้งเตรียมใจ นักวิชาการแรงงาน วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
28 นางบุญเรือง โรจนศิริ นักวิชาการแรงงาน วิชาการ › ระดับชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
29 นายธนินกร อินทร์งาม วิศวกร วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
30 นางกรรณิกา เรดมอนด์ นักวิชาการศึกษา วิชาการ › ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
31 นายธนันท์พงศ์ ปิยะวรรณะกูล อื่น ๆ วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
32 นางสาวนิสาชล มโหทาน นักวิชาการแรงงาน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
33 นายสาโรช จินดาวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
34 นางสาวศิริธร สุดาเดช นักวิชาการแรงงาน วิชาการ › ระดับชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
35 นางสาวสุดารา แจ่มแจ้ง นักวิชาการแรงงาน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
36 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการ อำนวยการ › ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
37 นางน้ำทิพ เอกนิพิฐสริ นักวิชาการขนส่ง วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมเจ้าท่า หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
38 นางคมขำ ทองสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
39 นางสาวนันทิชา บุญสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
40 นายอำนาจ จุลชาต นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
41 นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการ อำนวยการ › ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
42 นางสาวบงกช อนุโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน บริหาร › ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
43 นางจารุวรรณ ทวีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
44 นางกวินญรัตน์ แดงสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
45 นางสาวอัญชรี ทั่งศรี นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
46 นางสาวนัยนา บุญนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
47 นางสาวสมฤทัย เพ็งแจ่ม นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป › ระดับอาวุโส กรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
48 นางกิ่งนภา บางชวด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
49 นางสาวนันทนิตย์ ศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
50 นายนราธิป เลาหตีรานนท์ นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
51 นางสาวเรวดี ชูศรี เจ้าพนักงานขนส่ง ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมการขนส่งทางบก หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
52 นางกรธณี แสงพงศานนท์ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
53 นางสาวจิตติมา เลาหพจนารถ นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
54 นางสาวอัจฉราวดี ลาภเอกอุดม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
55 นางสาวสุภัทรา ชัยศรี เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
56 นางจรรยา มไหศิริโยดม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กรมที่ดิน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
57 นางสวรส สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมสรรพสามิต หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
58 นายเอกพันธุ์ จิระสถิตย์ อื่น ๆ วิชาการ › ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
59 นายคุณากร เติมเวชศยานนท์ นักวิชาการสรรพสามิต วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมสรรพสามิต หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
60 นางศุภกานต์ ทองป้อง นักวิชาการสรรพสามิต วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
61 นางกรุณา ทศพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
62 นางสาวประภัทร์พร จั่นผ่อง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน กรมอนามัย หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
63 นางสาวเนตรนริศ ผดุงศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
64 ร.ท.อกนิษฐ์ ศิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
65 นางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมหม่อนไหม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
66 นางพรไสว ชุ่มบุญชู นักวิชาการเกษตร วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมหม่อนไหม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
67 นางสาวธิดาวรรณ ศรีจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ › ระดับปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
68 นางวรรณศิริ วิริยานุพันธุ์ เจ้าพนักงานการคลัง ทั่วไป › ระดับชำนาญงาน กระทรวงการคลัง หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
69 นางสาวรัตนา มโนศักดิ์เสรี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
70 นางอัญชลินทร์ ปานศิริ นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ › ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
71 นางวิชชุพร เกตุไหม นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ › ระดับชำนาญการ กรมอนามัย หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
72 นายสรายุทธ ศิลภัณฑ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป › ระดับปฏิบัติงาน สำนักนายกรัฐมนตรี หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)
73 นายบัญญัติ แสวงดี ผู้อำนวยการ อำนวยการ › ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หลักสูตรที่ 4 "ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา" (รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2562)