กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

✶ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.

✶ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

จำนวนทั้งหมด 456 คน


# ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ส่วนราชการ
1 นางสาวสุภาวดี ภูพันนา นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 นางนงค์ลักษณ์ บุญจันทราทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3 นางสาวศิรินภา หลวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีด้านบริหาร
(ระดับสูง)
กรมธนารักษ์
5 นายฤชา วราทร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
(ระดับสูง)
กรมธนารักษ์
6 นายวิฑูร โชติกุลพิศาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมธนารักษ์
7 นางพัชาราภรณ์ กลัดพ่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมธนารักษ์
8 นางสาวภาคินี มานักฆ้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ระดับชำนาญการ)
กรมธนารักษ์
9 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ยืนยง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
10 นางสาวณปภัช พงษ์จินดา นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
11 นางสาวกัลยารัตน์ สาริกานนท์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมการแพทย์
12 นางสาวแก้วฤทัย แก้วชัยเทียม นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมการแพทย์
13 นางสาวอดา ฉอสวัสดิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ระดับเชี่ยวชาญ)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14 นางสาวเดือนนภา วงษ์มณี นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
15 นางสาวสุดอนงค์ ช้างเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
16 นางสาวธัญมน ก่ำแสง นักจิตวิทยา
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
17 นางสาวจารุมาศ สมบูรณ์ศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมบัญชีกลาง
18 นางสาวอริณรภัสฌา ขันธอุดม นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมบัญชีกลาง
19 นางสาวเพ็ญศิริ เมตตามิตร นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
กรมบัญชีกลาง
20 นางสาวชลิดา พิจารณ์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
กรมบัญชีกลาง
21 นายปราโมทย์ บุญโพธิ์ วิศวกรเครื่องกล
(ระดับชำนาญการ)
กรมทางหลวงชนบท
22 นายประกาศ พันธุมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
23 นางสาวอาภัสรา ดุลย์โกวิท นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
24 นายกิตติศักดิ์ พุ่มช่วย นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
25 นางสาวอิสรีย์ ศรีอ่อนเลิศ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
26 นางกมลทิพย์ เมฆพุก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
(ระดับสูง)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
27 นางนันทิชา ไวยนพ นักวิชาการศึกษา
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
28 นายศราวุธ บุญคล่อง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
29 นางสาววรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์ นักวิชาการศึกษา
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
30 นางวราภรณ์ เศรษฐศิริรัตน นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
31 นางสาววันวิสา ยศสว่าง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
32 นายจักรี เขียวใบงาม นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
33 นายสันติ แป้นอ่ำ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
34 นางสาวปจิรยา โนนทิง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
35 นายอินทร บรรทม นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
36 นายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับเชี่ยวชาญ)
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
37 นางพุทธรักษา แดงรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
38 นางสาววิไลวรรณ โสภาคะยัง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
39 นางสาวรัชนี วิชชุลดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
(ระดับเชี่ยวชาญ)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
40 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ระดับต้น)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
41 นางกัญชลี นาวิกภูมิ เลขานุการกรม
(ระดับสูง)
กรมควบคุมมลพิษ
42 นางสาวลัคนา จุลแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมควบคุมมลพิษ
43 นางพรทิพย์ เสมาน้อย นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมควบคุมมลพิษ
44 นางหนึ่งฤทัย สองห้อง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ระดับปฏิบัติการ)
กรมควบคุมมลพิษ
45 นางสาววชิรา อ่วมขันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
46 นางสาวนภัสสร กรดี นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
47 นางสาวอัจฉรา อัมพวัน นักจัดการงานทั่วไป
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
48 นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
(ระดับสูง)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
49 นางอังคณีย์ พิศาลสินธุ์ นักการข่าว
(ระดับเชี่ยวชาญ)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
50 นางสาวมัทยา อยู่สถาพร นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
51 นางวรรณวลัย มณีกุล นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
52 นางสาวขวัญเรือน หนูชู นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมคุมประพฤติ
53 นางสาววนิดา เอี้ยงกุญชร นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
54 นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับเชี่ยวชาญ)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
55 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(ระดับสูง)
กรมปศุสัตว์
56 นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมปศุสัตว์
57 นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก (นักวิชาการสัตวบาล)
(ระดับเชี่ยวชาญ)
กรมปศุสัตว์
58 นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (นายสัตวแพทย์)
(ระดับเชี่ยวชาญ)
กรมปศุสัตว์
59 นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข ผู้อำนวยการกอง
(ระดับสูง)
กรมประมง
60 นางเครือวัลย์ สุรัตนเมธากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ระดับชำนาญการ)
กรมประมง
61 นางสาวจิตรตรี โปร่งจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ระดับชำนาญการ)
กรมประมง
62 นางสาวศิริพร รักษ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
กรมทางหลวง
63 นางสาวชญาณ์ภา แสนรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
กรมทางหลวง
64 นางทัดทรวง สุขสว่าง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
65 นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
66 นางกนกแข วีระพันธุ์ นักทรัพยากรบุุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
67 นางสาวกนกวลี เดชมณีแตง นักทรัพยากรบุุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
68 นางนทิตา เปรมปัญญา นักทรัพยากรบุุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
69 นางสาวสุนีย์ โสภณ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับเชี่ยวชาญ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
70 นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
71 นางสาวนฤมล เจริญวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
72 นางสาวมัลลิกา หาญชะนะ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
73 นางสาวคณัชฌา เฉลิมศรีภิญโญรัช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
74 นางสาวสุภาภรณ์ ลิปิพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำราญการพิเศษ
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
75 นางสาวจิราภรณ์ นรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
76 นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมประมง
77 นางธัชชฏวรรณ คงเปรม นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
78 นางภัทร์วิภา บุณยรัตพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
79 นางสาวพลิ้วแพร สุขเทียบ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
80 นางสาวธชชธรรม์ หมอนทอง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
81 นางสาวสุมาลี ด้วงเอี้ยง นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
82 นางศิวพร ภมรประวัติ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับเชี่ยวชาญ)
กรมชลประทาน
83 นางสาวนารีรัตน์ ละม่อม นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
84 นางสาวภัทรกันย์ สาระอ่อน นักทรัพยากรบุคคล
(วิชาการ)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
85 นางสาวทาริกา ศิริสุทธานันท์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมชลประทาน
86 นางนลินี เมปริญญา นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมชลประทาน
87 นางสาวจิรประภา เกิดชา นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
88 นางสาวเสาวนีย์ เจตินัย นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับเชี่ยวชาญ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
89 นายสุรสิทธิ์ วิชิตจรูญ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
90 นางสาวฐิติมา แย้มเยื้อน นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
กรมชลประทาน
91 นายนนทวัฒน์ เยาวสังข์ นักจัดการงานทั่วไป
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
92 นางสาวพุทธพร เชื้อหอม นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
93 นายทรงพล เกียรตินัย นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
94 นางสาวจิตรลดา เสมอวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
95 นายนายประพันธ์ หนูสันทัด นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
96 นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการ
(ระดับต้น)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
97 นางสาววรรณ์ดี อยู่ชัย นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
98 นางสาวกิรณา บุญวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
99 นายนิลรัตน์ ตันสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
(ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
100 นางธัชกร วันชัยนาวิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ระดับปฏิบัติการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์